Værdi fra Viden

Aftalen om den fælles EU patentdomstol træder i kraft d. 1. juni 2023. Med  aftalen bliver enhedspatentet (UP) og den fælles EU patentdomstol (UPC) en realitet. På starttidspunktet omfatter aftalen de 17 EU lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta. Holland, Portugal, Slovenien og Sverige.


Et enhedspatent (UP) bliver tilgængeligt for alle Europæiske (EP) patent ansøgninger, hvor patentet udstedes efter d. 1. juni 2023. Udstedelsen af patent for en verserende EP patentansøgning kan ved anmodning herom udskydes til denne dag.


Den fælles EU patentdomstol (UPC) får kompetance til at foretage høringer for patentsager baseret på enhedspatenter, EP patenter samt patenttidsforlængelser (SPC’er)  i medlemslandene. I en overgangsperiode kan indehavere af patenter og SPC’er udmelde (opt-out) deres EP patenter eller SPC’er fra UPC, hvis det ønskes at forhindre trediepart i at indlede retssager baseret på deres EP patenter eller SPC’er hos UPC.

Aftalen om den fælles EU patentdomstol har i særlig grad konsekvenser for brugere af patentsystemet i EU. Bl.a. kan nævnes:

  • Indehavere af verserende EP patentansøgninger har mulighed for at validere EP ansøgningen som et enhedspatent forudsat at patentet udstedes efter d. 1. juni 2023.
  • Indehavere af udstedte EP patenter og SPC’er har mulighed for at indlede retssager baseret på deres udstedte patenter hos den fælles EU patentdomstol og dermed opnå en afgørelse for alle af de 17 lande hvor patentet er gyldigt.
  • Tredieparter kan indlede retssager hos den fælles EU patentdomstol, medmindre patentindehaver har benyttet sig af muligheden for opt-out inden sagen blev anlagt.

Det nye system kan også have konsekvenser for ikke-patentindehavere:

  • Enhver juridisk/fysisk person som opererer i en eller flere medlemsstater kan blive sagsøgt ved den fælles EU patentdomstol. I tilfælde heraf er det vigtigt, at der med det samme forberedes et svar, således at et fuldstændigt svar, evt. inklusiv et modkrav om ugyldighed, kan indleveres inden fristen på 3 måneder fra modtagelse af stævningen.

Anbefalinger

VALUA anbefaler:

  1. Opt-out for alle eksisterende EP patenter eller SPC’er inden d. 1. juni 2023, for at undgå at tredieparter indlever sager ved UPC relateret til disse rettigheder. Skulle der senere opstå en situation, hvor det ønskes at indlede retssag imod en trediepart ved UPC, kan anmodningen om opt-out trækkes tilbage og en retssag kan anlægges ved UPC.
  2. For EP patentansøgninger som udstedes efter d. 1. juni 2023 anbefaler vi, at det overvejes om det udstedte patent skal valideres som et enhedspatent, da dette forekommer mindre omkostningstungt. Hvis EP patentet valideres ved traditionel national validering anbefales opt-out fra UPC før udstedelse, som beskrevet ovenfor.
  3. Overvej ansvarseksponering og planlagt respons i lyset af UPC, da det nye system medfører korte svartider, hvorfor det er vigtigt at være forberedt i god tid.

VALUA er forberedt på UPC og tilbyder rådgivning omkring konsekvenserne og mulighederne indefor aftalen om den fælles EU patentdomstol. Vi er klar til at indlevere anmodninger til UPC, inklusiv opt-out anmodninger.