Værdi fra Viden

Hvad du skal vide om det europæiske enhedspatent og den Europæiske Patentdomstol

8. november 2021

Den Europæiske patentdomstol og det europæiske enhedspatent, der vil dække 24 europæiske lande, forventes indenfor et års tid. For patenthaver giver det anledning til overvejelser såsom:

Skal min Europæiske patentansøgning udstedes som et enhedspatent?
Skal jeg fravælge, at den Europæiske Patentdomstol kan træffe afgørelser for mit Europæiske patent?

Enhedspatentet – Fordele og Ulemper​

Det er rettidig omhu at kigge på håndteringen af verserende Europæiske patentansøgninger og allerede nu overveje, om man vil satse på et enhedspatent eller fortsætte med de velkendte nationale patenter i Europa. Enhedspatentet er billigt og hurtigt at håndhæve. Til gengæld har det den svaghed, at ryger det ét sted, ryger det overalt.

Enhedspatentet kan medføre en stor besparelse, bl.a. fordi årsafgiften kommer til at svare til 3-4 nationale årsafgifter, og omkostningerne i forbindelse med oversættelseskrav reduceres. Patentretssager planlægges at blive gennemført indenfor et år, og omkostningerne forventes reduceret.

Enhedspatentet er således særligt fordelagtigt grundet dets kosteffektivtet.

Der vil dog være en stor usikkerhed i forbindelse med den fælles domstol, da det endnu er usikkert, hvilken retspraksis, der anvendes.

Det kommer således an på en konkret vurdering, herunder økonomien i projektet, hvorvidt enhedspatentet vælges. Det vil ligeledes navnlig være økonomiske overvejelser der afgør, hvorvidt det er tilrådeligt at indlevere en afdelt ansøgning i forbindelse med valget af et enhedspatent, idet en afdelt ansøgning ofte vil medføre muligheden for både at have patentbeskyttelse i form af et enhedspatent kombineret med nationale patenter.

Overgangsperiode: Mulighed for at Opt-Out eller Opt-In af Patentdomstolen

Den Europæiske Patentdomstol vil som udgangspunkt træffe afgørelser, ikke alene for enhedspatentet, men tillige om eksisterende europæiske patenter (såvel som supplerende beskyttelses-certifikater udstedt for produkter, beskyttet af europæiske patenter). I forbindelse med at Unified Patent Court (UPC), den fælles patentdomstol, træder i kraft, bliver der indført overgangsordning, hvor patenthaver har mulighed for at fravælge behandling ved den Europæiske Patentdomstol; en såkaldt ”Opt-Out” ordning. Der er herefter mulighed for at fortryde fravalget; såkaldt ”opt-in”. Begge dele forudsætter, at der ikke er verserende retssager.

Overgangsordning vil have effekt i mindst syv år fra den fælles patentdomstol træder i kraft, der muligvis vil blive forlænget med syv år.

Da det er en vigtig strategisk overvejelse, om man vil fravælge den fælles patentdomstol, er det vigtigt at tage stilling til i god tid inden den starter sit arbejde.

Baggrund

Er du patenthaver eller patentansøger, kan et enhedspatent føre til store pengebesparelser, da den samlede årsafgift kun svarer til 3-4 nationale årsafgifter, og omkostningerne for retssager vil være billigere. Med UPC er det også slut med årelange patentretssager, for UPC har ambitioner om at gennemføre en patentretssag på 1 år.

UPC er et europæiske enhedspatent og en fælles patentdomstol, der har været længe undervejs, og det lader til, at UPC-aftalen vil træde kraft i slutningen af 2022 eller starten af 2023. Allerede nu har dette en betydning for patentstrategien i Europa. Skal man satse på et enhedspatent eller det klassiske nationale patent?

Enhedspatent og UPC Nationalt patent
Fordele
Et enkelt patent, der gælder i 24 lande.
Gyldighed i enkelte lande uafhængig af gyldigheden i andre lande.
Én samlet årsafgift for alle lande, der svarer til 3-4 nationale årsafgifter.
Kan være billigere, hvis patentet skal valideres i 3 eller færre lande.
Ingen oversættelseskrav.
Kan ugyldiggøres i hvert enkelt land.
Billigere og hurtigere retssag.
En afgjort dom gælder i alle lande.
Kan begrænse parter i at eskalere konflikt
Ulemper
Ved ugyldiggørelse i ét land sker ugyldiggørelse i alle lande – all or nothing.
Patent skal valideres nationalt i de lande, man ønsker beskyttelse.
Tidspressede retssager.
Årsafgift skal betales i hvert land, patentet er valideret.
Oversættelser kræves i nogle lande.
Patent skal håndhæves i hvert enkelt land.
Sagsbehandling kan variere afhængig af land.
Typisk flere sideløbende retssager.
Dyre og langvarige retssager.

Hvad er et enhedspatent?

Et enhedspatent er et enkelt patent, der dækker alle EU-lande undtagen Kroatien, Spanien og Polen. Med andre ord er enhedspatentet et europæisk patent med enhedskarakter, hvilket bl.a. betyder at der kun findes én gyldig sprogversion (engelsk, tysk eller fransk) for alle medlemslande, at alle medlemslandene er underlagt ét fælles regelsæt, og at det kan gøres ugyldigt eller overføres med samme virkning for medlemslandene.

Formålet med enhedspatentet er at tilbyde firmaer og opfindere et mere simpelt og omkostningseffektivt alternativ til det allerede eksisterende nationale patentsystem. Enhedspatentet giver et patent, som dækker i alle tilsluttede lande og en mere ensartet patentbeskyttelse kombineret med mere attraktive årsafgifter. Det nuværende europæiske nationale patentsystem omfatter at patentet skal valideres, eventuelt håndhæves, og betaling af årsafgift skal ske i hvert enkelt land, hvilket kan blive dyrt, tidskrævende og komplekst. Enhedspatentet derimod valideres og håndhæves ved den samme myndighed i samtlige medlemslande på samme tid, og dette vil reducere kompleksiteten af håndteringen af patentet og reducere omkostningerne, bl.a. fordi der kun betales én årsafgift, der gælder i alle medlemslande.

Hvordan opnås et enhedspatent?

Vejen til enhedspatentet er delt op i to faser. Systemet for enhedspatenter bygger på den Europæiske Patentkonvention, hvilket betyder, at der i første omgang ansøges ved European Patent Office (EPO) i München om et klassisk europæisk patent. Behandlingsprocessen for patentansøgningen og udstedelse af patentet sker på nøjagtig samme måde som et klassisk europæisk patent. Når et europæisk patent er blevet udstedt, vil det være muligt senest en måned efter udstedelse at indlevere en ansøgning om enhedpatent, hvilket er mindre komplekst og signifikant billigere end national validering af patentet.

Et europæisk patent vil dog stadig kunne valideres i et mindre antal lande og følge den klassiske vej for et EP patent.

One court to rule them all – Den fælles patentdomstol

UPC vil være én fælles patentdomstol med centrale, nationale og regionale afdelinger, der vil have kompetencer til at dømme patentsager vedrørende enhedspatenter og klassiske europæiske patenter og ansøgninger, der er i kraft, når UPC træder i kraft. UPC vil bestå af en førsteinstansdomstol, som består af en central domstol og en række lokale domstole. Den centrale domstol vil være placeret i Paris sammen med underafdelinger i München og Milano. Hvor en patentsag vil blive behandlet, afhænger af sagstypen. Eksempelvis vil sager vedrørende biotech, kemi og medicin blive behandlet i Milano.

UPC vil også bestå af en appeldomstol med sæde i Luxemborg. Her vil tre juridisk dommere med forskellig nationalitet medvirke. Som udgangspunkt må der kun være én dommer tilstede fra det samme land, som den lokale afdeling.

Patentsager under UPC

For det nuværende system for patentretssager, vil det typisk vare 1½ -5 år at gennemføre en patentsag. UPC derimod har ambitioner om at kunne gennemføre en patentretssag på 1 år. Denne hurtigere sagsbehandling opnås ved at stille strengere krav til parterne under sagsforberedelsen. En typisk UPC-sag vil foregå som følgende:

Fordele ved enhedspatenter og UPC

Enhedspatentet gælder i 24 EU-lande, og der skal kun betales én årsafgift, der størrelsesmæssigt svarer til 3-4 nationale årsafgifter. Derfor er enhedspatentet billigere, hvis man ønsker at validere et patent i mere end tre lande.

Der er efter en overgangsperiode ingen oversættelseskrav ved validering. Enhedspatentet skal derfor ikke oversættes til sproget i alle lande, hvor patentet er gældende.

For enhedspatentet gælder kun ét sæt regler for patentbeskyttelse, uanset hvor patentkrænkelsen er fundet sted. Sager kan derfor anlægges, hvor den sagsøgte bor, eller hvor krænkelsen finder sted. Den afgjorte dom vil gælde i alle 24 EU-lande, i modsætningen til det nuværende patentretssagssystem, hvor patentet skal håndhæves i hvert enkelt land, hvori patentloven og proceduren for sagsbehandling kan variere, hvilket kan give forskellige resultater i de forskellige lande.

Omkostningerne for retssagerne vil være billigere, og der vil heller ikke være behov for at koordinere mellem flere sideløbende retssager.

Enhedspatenter og UPC giver sagsøger gode muligheder og vilkår til angreb.

UPC begrænser parterne i at eskalere konflikt ved eksempelvis at anlægge en ny sag i et andet land.

Ulemper ved enhedspatenter og UPC

Enhedspatenter er ikke fleksible. Hvis enhedspatentet ugyldiggøres i et af UPC-medlemslandene, vil patentet findes ugyldigt i alle 24 EU-lande, modsat et nationalt patent, hvor det er muligt, at et patent ugyldiggøres i hvert enkelt land.

Tidspressede patentsager med begrænsede muligheder for fristforlængelser, især for den sagsøgte. Idet den sagsøgte har tre måneder til at indlevere sit svarskrifte, vil dette resultere i et stort tidspres, hvis beviser og argumenter til svarskriftet kræver udførelse af tidskrævende eksperimenter.

Enhedspatenter og UPC giver den sagsøgte dårlige muligheder og vilkår til forsvar.

Fravalgsordningen

Enhedspatentet vil ikke erstatte nationale patenter, europæiske patenter eller brugsmodeller. Enhedspatentet kan kun opnås for europæiske patenter, der udstedes efter, UPC er trådt i kraft. Europæiske patenter, som allerede er udstedt vil ikke automatisk blive konverteret til enhedspatenter. Ved UPCs ikrafttræden vil der være en overgangsperiode på syv år for europæiske patenter, hvor der kan anlægges søgsmål ved nationale domstole, forudsat UPC-ordningen ikke er fravalgt. Patenthavere og -ansøgere har mulighed for at fravælge UPC (”opt-out”), hvilket skal ske senest en måned før udløb af overgangsperioden. Muligheden for fravælgelse af UPC vil blive sat i værk 2-4 måneder, før UPC indføres, hvilket gør det muligt at anmode om fravalg af UPC før, der kan anlægges søgsmål ved UPC. Efter UPCs ikrafttræden og i tilfælde af at der bliver anlagt en sag ved UPC, før patenthaver har indgivet sin anmodning om fravælgelse, vil muligheden for at ”opt-out” være fortabt.

Ønskes tilbagekaldelse af UPC-fravalget (”opt-in”), således UPC får kompetence, vil dette kun være muligt, hvis der ikke er anlagt sag ved en national domstol. Er der anlagt sag ved en national domstol vedrørende et europæisk patent, vil patenthaver ikke længere have mulighed for at komme ind i UPC-ordningen med sit patent.

Patenthavere og patentansøgere skal derfor grundigt overveje fravalgsordningen, da der vil være risiko for fratagelse af muligheden for omgørelse.

Kilder:

Disclaimer: Det følgende har ikke karakter af rådgivning, men udgør en popularisering med henblik på at beslutningstagere hurtigt og effektivt kan sætte sig ind i området.